Modellflygfältet

Generella fältregler.

Varför generella fältregler? Jo, de bör hjälpa till att öka säkerheten. Kommer man som gäst till ett främmande fält, vet man vad som gäller och att beteendet i stort bör vara samma som på ens eget hemmafält.

Naturligtvis måste man kontrollera de lokala reglerna, som kompletterar de generella. Lokala regler kan t.ex. vara:

Flygdagar:
Våra flygdagar är Onsdagar & Söndagar, störst aktivitet är det från ca. kl. 18:00 och senare.

Skolflygning:
Klubben har möjlighet att erbjuda Dig modellflygutbildning i dubbelkommando. D.v.s. flygning med ett modellflygplan och två sammankopplade sändare där läraren på ett ögonblick kan ta över kontrollen av modellflygplanet
Under utbildningen får du successivt lära Dig flygningens olika delmoment utan att behöva känna den stress som det kan innebära att kontrollera ett modellflygplan.
Klubben tillhandahåller denna tjänst till självkostnadspris för bränsle.

 

Gästflygning:
Modellflygfältet är öppet för flygning alla dagar. Men för att få flyga krävs att du är innehavare av radioflygcertifikat samt att en överenskommelse träffats med någon av klubbens funktionärer. Du kan även flyga utan radiocert men då krävs att någon av klubbens medlemmar är närvarande.

 

* Flygtider.

 

* För flygning utan assistans fordras RC-certifikat.

 

* Ljudregler, om dessa avviker från SMFF generella regler.

 

* Flygområde - beskrivning eller karta.

* Innflygning: Landing/takeoff.

 

* Speciella regler, som kan fordras om även fullskalaflyg förekommer i kontakt med fältet.

 

Sedan finns det självklart tillfällen då de generella reglerna inte passar till hundra procent. T.ex. om man flyger segel eller helikopter.
Man får då använda sunt förnuft och tillämpa de delar som passar.

 

Exempel på fältregler:

 

* För detta fält gäller SMFF säkerhetsregler och angivna lokala regler.

 

* Åskådare skall uppehålla sig på anvisad plats utanför depå och flygfält.

 

* Mobiltelefoner får inte medföras innanför markerat område.

 

* Modeller större än SMFF definition på modellplan får inte flygas utan särskilt tillstånd.

 

* Uppställning av modeller, mekboxar och annan övrig materiel skall göras i depå.

 

* Frekvensflagga med rätt färg och kanalnummer skall finnas på sändaren.

 

* Innan sändaren slås på, måste rätt frekvensklämma hämtas och bäras synlig. När sändaren inte används skall den förvaras frånslagen i sändarstället med inskjuten antenn eller avskruvad kortantenn.

 

* Varvning av motorer i uppställningsdepån är förbjuden - skall ske i motorrutan.

 

* Taxning i depå är förbjuden.

 

* För flygning utan assistans skall pilot vara ansluten till SMFF.

 

* Vid flygning skall piloterna stå i den pilotruta som gäller.

 

* Flygning skall ske inom angivet flygområde. Flygning över eller emot depå, åskådare och parkering får inte förekomma.

 

* Ropa vid start JAG STARTAR.

 

* Ropa vid landning JAG LANDAR.

 

* Ropa vid problem NÖDLANDNING, och landa så snart som möjligt.

 

* Brott mot fältreglerna kan medföra avstängning.

 

* Tänk på att alltid uppträda och agera på ett vänligt och hänsynsfullt sätt.